Klachtenregeling

Klachtenregeling 2023

 

1)

De klacht kan worden ingediend door degene die gerechtigd is om te verzoeken tot curatele, onderbewindstelling of mentorschap (respectievelijk artikel 379, lid 1 en 2; artikel 432, lid 1 en 2 en artikel 451, lid 1 en 2, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

2)

Bespreek uw klacht eerst mondeling met uw bewindvoerder.

3)

Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen met een heldere onderbouwing van uw standpunt.

Adres:

R.M.A van Dorsselaer

Amstelbewind

Postbus 78

1398 ZH Muiden

4)

Uw klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord.

5)

Als de klacht gegrond wordt verklaard krijgt u een uitleg welke gevolgen dit heeft om herhaling te voorkomen en welke acties u verder kunt en mag verwachten.

6)

Als de klacht ongegrond wordt verklaard of als u het niet eens bent met het antwoord

kunt u uw klacht neerleggen bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders, NBBI , zie WWW.NBBI.EU

Vanaf dat moment wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie van de NBBI .

7)

Indien u zich ook niet in het antwoord van de NBPB kunt vinden, kunt u vervolgens de Kantonrechter vragen de klacht te behandelen.

8)

Het eerste tot en met het zevende lid zijn van overeenkomstige toepassing op bewindvoering en mentorschap , met dien verstande dat in het eerste lid wordt gedoeld op artikel 432, eerste en tweede lid, respectievelijk artikel 451, eerste en tweede lid ,van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.