privacy statement

Privacy statement Amstelbewind

 

Amstelbewind hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten. Amstelbewind respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website en haar cliënten. Amstelbewind verwerkt persoonsgegevens volledig in overeenstemming met alle toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).

 

Amstelbewind verzamelt persoonsgegevens, inclusief BSN nummers:

 

Bij aanmelding:

 

Wanneer u zich aanmeldt bij Amstelbewind via het intakeformulier;

 

- In sommige gevallen worden persoonsgegevens ingewonnen bij derden in de

voorbereiding van beschermingsbewind mentorschap of curatele . Dit gebeurt alleen met

het doel om de financiële situatie van de aankomend cliënt in kaart te brengen, voor

zover nodig om het genoemde doel te bereiken. Na uitdrukkelijke toestemming van de

toekomstige cliënt.

 

- Om de gronden van het bewind vast te stellen, vraagt Amstelbewind soms om medische

gegevens. Deze worden dan door of namens cliënt verstrekt en alleen met de

kantonrechter gedeeld die op basis daarvan het bewind toewijst.

 

Tijdens beschermingsbewind:

 

- Tijdens het beschermingsbewind verzamelt Amstelbewind alleen die persoonsgegevens

die noodzakelijk zijn bij de bescherming van de financiële belangen van haar cliënt.

 

Wettelijke bewaartermijn na bewind:

 

Amstelbewind neemt na de beëindiging van het bewind de wettelijke bewaartermijn van minimaal zeven jaar in achtconform artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en artikel 8 van de Douanewet voor zowel het papieren als het digitale dossier. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

Amstelbewind  zorgt voor passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen

verlies en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 

Amstelbewind maakt gebruik van OnView voor de opslag van klantgegevens. Alle verwerkers van persoonsgegevens waar Amstelbewind mee werkt, voldoen aan de strenge richtlijnen van de AVG wetgeving. Een en ander is bekrachtigd in de met deze partijen gesloten verwerkersovereenkomsten.

Amstelbewind  beschikt over firewalls en het netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt.

 

VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

 

Amstelbewind zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande

toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

 

De website van Amstelbewind bevat links naar websites van derden. Amstelbewind is niet

verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Op de website van Amstelbewind wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

 

TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Je hebt het recht Amstelbewind te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerkt. Amstelbewind zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Amstelbewind verzoeken bepaalde gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Ook op dit verzoek zal Amstelbewind in ieder geval binnen vier weken reageren.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY

Amstelbewind kan haar privacy beleid wijzigen. Wijzigingen worden direct opgenomen op deze pagina. Als je vragen of verzoeken hebt over het privacy statement  van Amstelbewind dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@amstelbewind.nl.