Beschermingsbewind

Het kan gebeuren dat iemand door een geestelijke of lichamelijke oorzaak niet goed meer in staat is zelf te zorgen voor zijn of haar bezittingen en financiën. Als gevolg hiervan kunnen financiële problemen ontstaan. De inkomsten en uitgaven zijn niet meer in evenwicht. Om deze persoon te beschermen tegen zichzelf en de buitenwereld kan het een oplossing zijn om beschermingsbewind aan te vragen bij de kantonrechter.

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de rechthebbende zelf (dat is de persoon die niet meer in staat is zijn financiën te beheren), de eventuele partner van de rechthebbende, familie tot de 4e graad (ouders, kinderen, broers, zussen etc) van de rechthebbende, een zorginstelling of in uitzonderlijke gevallen de officier van justitie. De aanvraag geschiedt op vrijwillige basis.

Om beschermingsbewind aan te vragen is een indicatie nodig waaruit blijkt dat de rechthebbende zijn eigen financiën niet (langer) zelf kan beheren. De indicatie kan onder andere blijken uit een verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, psycholoog of maatschappelijk werker.

Als er een beschermingsbewindvoerder door de rechter wordt benoemd, zal die voortaan alle financiële en vermogensrechtelijke zaken voor de rechthebbende regelen. De beschermingsbewindvoerder zal er voor zorgen dat alle inkomsten waar de rechthebbende  recht op heeft (zoals huur toeslag, zorgtoeslag, belasting teruggave, bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen) ook daadwerkelijk  worden aangevraagd. Aan de andere kant worden ook de uitgaven gestructureerd, zodat de vaste lasten als huur, energie, verzekeringen en huishoudgeld op tijd betaald kunnen worden.

De duur van het beschermingsbewind hangt af van de onderliggende oorzaak en kan tijdelijk of permanent zijn. Als er geen redenen meer zijn om onder bewind gesteld te zijn kan er aan de kantonrechter verzocht worden tot opheffing. De bewindvoerder houdt continu in de gaten of het beschermingsbewind nog wel noodzakelijk is.

Beschermingsbewind is niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Als er (onoplosbare) schulden zijn moeten deze worden aangepakt. In  eerste instantie speelt de schuldhulpverlening een belangrijke rol bij het proberen op te lossen van de schulden. Pas als blijkt dat de rechthebbende zijn eigen financiën niet (langer) zelf kan beheren komt de beschermingsbewindvoerder in beeld. De bewindvoerder en schuldhulpverlening werken samen maar hebben ieder hun eigen werkterrein en verantwoordelijkheden. De schuldhulpverlening is te vinden bij het gemeentehuis waar de persoon om wie het gaat staat ingeschreven. Schuldhulpverlening is een overheidstaak.

In geval van schulden, komt het vaak voor dat de deurwaarder beslag komt leggen op gelden en/of goederen van de rechthebbende. De beslaglegging is gebonden aan wettelijk regels. Zo mag er nooit beslag gelegd worden op meer gelden dan de beslagvrije voet. Dit is het minimum bedrag dat iedere persoon per maand moet overhouden om van te leven. De bewindvoerder zorgt er voor dat deze beslagvrije voet door een deurwaarder juist  wordt berekend en indien nodig wordt gecorrigeerd.

Indien er door de kantonrechter besloten is dat beschermingsbewind noodzakelijk is, kunnen de kosten voor het beschermingsbewind geheel of gedeeltelijk door de gemeente via de bijzondere bijstand worden voldaan. De exacte tarieven vindt u op deze website onder tarieven en worden jaarlijks door het Landelijk Overleg van Civiele en Kantonrechters bepaald.

De bewindvoerder legt jaarlijks bij de kantonrechter rekening en verantwoording af over het door hem gevoerde bewind. De kantonrechter controleert de door Amstelbewind uitgevoerde werkzaamheden. Dit ter bescherming van de belangen van de rechthebbenden die onder bewind staan.

Als u of een van uw naasten in aanmerking wil komen voor beschermingsbewind aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Amstelbewind kan al uw vragen beantwoorden en u stap voor stap ondersteunen bij de aanvraag tot beschermingsbewind die gedaan moet worden bij de kantonrechter. Nadat Amstelbewind is benoemd tot bewindvoerder zal Amstelbewind alle financiële en vermogensrechtelijke zaken voor u regelen.